Ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, με επίκεντρο τον χρόνο εργασίας και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα επιφέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, προκαλώντας την κάθετη αντίθεση των συνδικάτων.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη 17 Ιουνίου, προβλέπει:

 1. Θεσμοθέτηση του 10ωρου, μέσω της αύξησης του εργάσιμου χρόνου έως και δύο ώρες επιπλέον την ημέρα. Ο επιπλέον χρόνος εργασίας θα προκύπτει ύστερα από διευθέτηση με τον εργοδότη, μέσω ατομικής σύμβασης με τον εργαζόμενο, και θα μπορεί να συμψηφίζεται με ρεπό, άδεια ή μειωμένο ωράριο. Η κυβέρνηση υποστηρίζει πως ο εργαζόμενος θα μπορεί να αρνηθεί την αύξηση του χρόνου εργασίας χωρίς κυρώσεις, ενώ θα ορίζεται ως άκυρη η απόλυση εργαζόμενου που αρνήθηκε να συμφωνήσει διευθέτηση του χρόνου εργασίας.
 2. Οι επιτρεπόμενες υπερωρίες αυξάνονται σε 150 ώρες το χρόνο, από 96 στη βιομηχανία και 120 στους άλλους κλάδους, με χαμηλότερη αμοιβή.
 3. Σε συνδυασμό με το παραπάνω, για εργαζόμενους μερικής απασχόλησης προβλέπεται ότι «αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέραν της συμφωνημένης, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει» και ότι «η άρνησή του είναι αντίθετη με την καλή πίστη». Μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα στην εργοδοσία να απαιτεί την «πρόσθετη εργασία» για τον μερικώς απασχολούμενο «και κατά ωράριο που δεν είναι συνεχόμενο σε σχέση με το συμφωνημένο ωράριο της ίδιας μέρας», δηλαδή για διακεκομμένα ωράρια. Αυτή η πρόσθετη εργασία θα αμείβεται «με προσαύξηση δώδεκα τοις εκατό (12%)», πολύ φθηνότερα από την αμοιβή των υπερωριών για την πλήρη απασχόληση.
 4. Κατάργηση της κυριακάτικης αργίας για δεκάδες κλάδους εργασίας. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις παραγωγής – αποθήκευσης – μεταφοράς – διανομής φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού (πλην των φαρμακείων), εφοδιαστικής αλυσίδα (logistics), κέντρα κοινών υπηρεσιών (shared services centers) ομίλων επιχειρήσεων, Κέντρα δεδομένων (data centers) και εν γένει μηχανογραφικών κέντρων ομίλων επιχειρήσεων, ψηφιοποίησης έγχαρτου αρχείου, παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης πελατών, παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.
 5. Κατάργηση του ΣΕΠΕ και ίδρυση νέας Επιθεώρησης Εργασίας ως ανεξάρτητης διοικητικής αρχή, με αυτοτέλεια και χωρίς να υπόκειται σε ελέγχο. Η επιλογή διοικητή θα γίνεται με ανοικτό διαγωνισμό. Πρόεδρος θα είναι ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ. Με την μετατροπή της Επιθεώρησης Εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή, η κυβέρνηση παύει να έχει την ευθύνη για τους ελέγχους σε εργασιακούς χώρους και εργατικές διαφορές.
 6. Καταργείται η διάκριση υπαλλήλου – εργατοτεχνίτη ως προς την αποζημίωση απόλυσης, ενώ για τις απολύσεις παραμένουν οι υφιστάμενες περιπτώσεις, ενώ στις άκυρες απολύσεις, όπως προαναφέρθηκε, προστίθεται και η άρνηση εργαζόμενου για διευθέτηση του χρόνο εργασίας ή τηλεργαζόμενων που άσκησαν το δικαίωμα αποσύνδεσης. Στο δικαστήριο θα καλείται ο εργοδότης να αποδείξει την εγκυρότητα της απόλυσης, ώστε αυτή να εγκριθεί.
 7. Κατάργηση του καθεστώτος επαναπρόσληψης του εργαζόμενου σε περίπτωση απόλυσης. Έως τώρα ίσχυε η δυνατότητα αυτή με την παράλληλη καταβολή ημερομισθίων υπερημερίας. Ανάλογα προσαρμόζεται και η αποζημίωση απόλυσης αφού πλέον η καταβολή ημερομισθίων υπερημερίας χωρίς όριο μετατρέπεται σε προσαύξηση της αποζημίωσης που δεν μπορεί όμως να ξεπερνά το τριπλάσιο της νόμιμης αποζημίωσης.
 8. Για την κήρυξη απεργίας γίνεται απαραίτητη εγγραφή όλων των στοιχείων των εργαζομένων σε ηλεκτρονικό μητρώο, μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Επιπλέον για την απεργία προβλέπεται ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία σε κλάδους κοινής ωφέλειας, 33% έτσι ώστε το 1/3 της υπηρεσίας θα δίνεται σε κλάδους όπως αυτοί προσδιορίζονται στον κλάδο 1264/82 ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται ο κλάδος της υγείας, των μεταφορών αλλά και της φορτοεκφόρτωσης στα λιμάνια.
 9. Απαγόρευση επαναπροκήρυξης απεργίας που έχει κριθεί παράνομη από τη Δικαιοσύνη, από τη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
 10. Η θέσπιση αστικής ευθύνης για συνδικαλιστές οι οποίοι ασκούν «βία» ή γενικότερα προβαίνουν σε «παράνομες πράξεις» κατά τη διάρκεια απεργιών.
 11. Ψηφιακή κάρτα εργασίας για την καταγραφή των ωραρίων απασχόλησης και των αμοιβών. Οι εταιρείες που θα χρησιμοποιούν την ψηφιακή κάρτα απαλλάσσονται από την ανάγκη υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων.
 12. Για την τηλεργασία θα επιβάλλεται με συμφωνία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη, νομοθετείται το δικαίωμα της αποσύνδεσης, δηλαδή το τέλος της εργασίας μετά τη συμπλήρωση του ωραρίου απασχόλησης και κατά τη διάρκεια των αδειών. Οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους εργαζόμενους εντός των εγκαταστάσεων. Προβλέπεται δικαίωμα πρόσβασης της Επιθεώρησης Εργασίας στα δεδομένα επικοινωνίας της επιχείρησης και του τηλεργαζόμενου για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου.