Πρωτογενές έλλειμμα ύψους 6,201 δισ ευρώ, παρουσίασε ο προϋπολογισμός το τετράμηνο Ιανουάριος – Απρίλιος, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 5,248 δισ. ευρώ.

Το αντίστοιχο τετράμηνο του 2020 είχε παρουσιάσει πρωτογενές έλλειμμα 1,516 δισ ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 8,797 δισ ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 7,768 δισ ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Αναλυτικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 15,125 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 467 εκατ. ευρώ ή 3,0% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 16,468 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 421 εκατ. ευρώ ή 2,5% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 13,939 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 179 εκατ. ευρώ ή 1,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων :

 • ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 5,1%,
 • Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 12 εκατ. ευρώ ή 19,4%,
 • Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 34 εκατ. ευρώ ή 28,0%,
 • Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 21 εκατ. ευρώ ή 29,2%,
 • Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 25 εκατ. ευρώ ή 115,3%,
 • Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 34 εκατ. ευρώ ή 6,3%,
 • Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 51 εκατ. ευρώ ή 1,8%,
 • Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 529 εκατ. ευρώ ή 114,8%, εκ των οποίων : Φόροι Οχημάτων κατά 626 εκατ. ευρώ ή 665,3%,
 • Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 306 εκατ. ευρώ ή 67,1%, εκ των οποίων : Επιστροφές δαπανών κατά 140 εκατ. ευρώ ή 107

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:ADVERTISING

 • ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 62 εκατ. ευρώ ή 12,0%,
 • ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 407 εκατ. ευρώ ή 8,2%,
 • ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 172 εκατ. ευρώ ή 13,3%,
 • ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 9,9%,
 • Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 78 εκατ. ευρώ ή 18,5%,
 • Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 17,2%,
 • Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 75 εκατ. ευρώ ή 12,2%, εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 66 εκατ. ευρώ ή 11,1%,
 • Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 82 εκατ. ευρώ ή 12,6%,
 • Μεταβιβάσεις κατά 251 εκατ. ευρώ ή 13,9%,
 • Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 300 εκατ. ευρώ ή 99,1%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.,343 δισ ευρώ, αυξημένες κατά 46 εκατ. ευρώ από το στόχο.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1, 343 δισ ευρώ, μειωμένα κατά 344 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο 2021 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,616 δισ ευρώ αυξημένο κατά 191 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τον Απρίλιο 2021 εισπράχτηκαν : (α) ποσό 470,5 εκατ. ευρώ που αφορά μέρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος (κατηγορία «Φόροι») και (β) ποσό 162,7 εκατ. ευρώ που αφορά έσοδα από ANFAs & SMPs από την Τράπεζα της Ελλάδος (κατηγορία «Μεταβιβάσεις») που αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθούν τον Μάρτιο 2021.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.,976 δισ ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 301 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3,429 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 180 εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Εάν όμως ληφθεί υπόψη η είσπραξη του μερίσματος της Τράπεζας της Ελλάδας ύψους 470,5 εκατ. ευρώ που εντάσσεται στην κατηγορία αυτή και όπως προαναφέρθηκε είχε προϋπολογισθεί ότι θα εισπραχθεί το μήνα Μάρτιο 2021, τα έσοδα από φόρους εμφανίζονται μειωμένα κατά 290 εκατ. ευρώ ή 8,9%.