Ένα δυσμενές σενάριο σε περίπτωση που οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία θα εξακολουθήσουν και μέσα στο 2021 περιλαμβάνει το σχέδιο προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο -το οποίο εν πολλοίς περιλαμβάνει δυσμενέστερες εξελίξεις για τη συνεισφορά του τουρισμού στα δημόσια έσοδα- η ανάκαμψη το 2021 δεν θα είναι 4,8%, αλλά 3,3% του ΑΕΠ.

Η ανάλυση ευαισθησίας που περιλαμβάνεται στο σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού αναφέρει πως υπό τις παρούσες συνθήκες, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέλιξη της πανδημίας και συγκεκριμένα με την έκταση και τη χρονική διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, καθώς και με τη χρονική στιγμή κατά την οποία θα καταστεί εφικτός ο εμβολιασμός του πληθυσμού.

«Σε περίπτωση που η εξάπλωση της πανδημίας απαιτήσει ισχυρότερα ή μεγαλύτερης διάρκειας περιοριστικά μέτρα, θα υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος στα μακροοικονομικά και δημοσιονομικά μεγέθη. Το ίδιο θα συμβεί και εάν υπάρξουν καθυστερήσεις στη διαδικασία ολοκλήρωσης των κλινικών δοκιμών και έγκρισης του εμβολίου ή στη διαδικασία εμβολιασμού. Αντιθέτως, σε περίπτωση ταχείας υποχώρησης του δεύτερου κύματος της πανδημίας και ευνοϊκών εξελίξεων ως προς την παραγωγή και διάθεση του εμβολίου, ο αντίκτυπος θα είναι θετικός και η ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη θα επιδράσει θετικά στα δημοσιονομικά μεγέθη», σημειώνεται σχετικά.

Η ανάλυση ευαισθησίας του υπουργείου Οικονομικών εκτιμά την πορεία των κύριων δημοσιονομικών μεταβλητών κάτω από διαφορετικές υποθέσεις περί του ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας κατά το 2021. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ανάλυσης έχει εκτιμηθεί η επίδραση στο εκτιμώμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2021 από μία μείωση του ρυθμού ονομαστικής μεγέθυνσης του ΑΕΠ κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο του Προϋπολογισμού. Η επίπτωση αυτή έχει εκτιμηθεί μέσω των ελαστικοτήτων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής εποπτείας.

Η μείωση του ρυθμού ονομαστικής μεγέθυνσης κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο συνεπάγεται ότι το ΑΕΠ του 2021 (σε τρέχουσες τιμές) θα διαμορφωθεί σε 169,5 δισ. ευρώ από 162,8 δισ. ευρώ το 2020, έναντι ονομαστικού ΑΕΠ ύψους 171,9 δισ. ευρώ το 2021 σύμφωνα με το βασικό σενάριο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας, μία τέτοια μεταβολή του επιπέδου του ονομαστικού ΑΕΠ θα οδηγούσε σε επιδείνωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος κατά 0,74% του ΑΕΠ σε σχέση με το σενάριο του Προϋπολογισμού 2021.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA θα διαμορφωνόταν σε -7,4% του ΑΕΠ έναντι -6,7% του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές δημοσιονομικό αποτέλεσμα κατά ESA θα διαμορφωνόταν σε -4,5% του ΑΕΠ έναντι -3,8% του ΑΕΠ. Σε απόλυτους όρους, ο μειωμένος αυτός ονομαστικός ρυθμός μεγέθυνσης θα οδηγούσε σε επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση της τάξης του 1,1 δισ. ευρώ.

Αναφορικά με το δημόσιο χρέος και πώς θα επηρεαζόταν με μια υπόθεση αύξησης των επιτοκίων κατά 1%, επισημαίνεται ότι στις 30/9/2020 το χρέος σταθερού επιτοκίου αντιπροσώπευε το 96,6% του συνολικού χρέους, έναντι 3,4% του χρέους με κυμαινόμενο επιτόκιο. Η σχέση αυτή καταδεικνύει τη μικρή επίδραση που αναμένεται να προκαλέσει μια μεταβολή των επιτοκίων στα μεγέθη του χρέους.

Έτσι, σε μία υποτιθέμενη αύξηση των επιτοκίων κατά 1%, σε όλο το φάσμα της καμπύλης αποδόσεων, η επίδραση στο χρέος και στους τόκους για το 2020 είναι μηδενική, ενώ για το 2021 υπολογίζεται σε επίπεδα λίγο κάτω του 0,1% του ΑΕΠ.