Στο κόκκινο όλες οι προβλέψεις για τζίρο, παραγγελίες και επενδύσεις. Περισσότερο χαμένες οι παλαιότερες και με μικρότερο τζίρο επιχειρήσεις ● Τι δείχνει η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το β’ εξάμηνο.

Παρά την κατακρήμνιση όλων των οικονομικών δεικτών, το θετικό με τις μικρές επιχειρήσεις είναι ότι σε έναν μεγάλο βαθμό διατήρησαν το προσωπικό τους και απέφυγαν μαζικές απολύσεις. Αν και παραμένει ασαφής ο πραγματικός βαθμός μετατροπής των θέσεων εργασίας που διατηρήθηκαν σε μερικής ή και ωρομίσθιας απασχόλησης, τα συμπεράσματα της δεύτερης εξαμηνιαίας έρευνας του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ καταδεικνύουν τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει η μικρή επιχείρηση στην ελληνική αγορά εργασίας στην εποχή της κρίσης.

Το συμπέρασμα δεν είναι άνευ σημασίας, αν σκεφτεί κανείς ότι ήδη ξεκίνησαν προγράμματα εξόδου με τη μορφή εθελουσίας στις τράπεζες. Δεδομένων των συνθηκών, λοιπόν, έχει σημασία ότι 83,1% των ΜμΕ δηλώνει ότι κατόρθωσε να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων. Ομως, κι αυτή η διατήρηση της απασχόλησης συνδυάστηκε με μείωση των μισθών των εργαζομένων, τουλάχιστον για τις 4 στις 10 επιχειρήσεις που ανέστειλαν τις συμβάσεις εργασίας, κάνοντας χρήση των κρατικών ρυθμίσεων.

Το 7,3% των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό προχώρησαν σε μετατροπή των συμβάσεων εργασίας από πλήρους σε μερικής/εκ περιτροπής απασχόληση, ενώ μόλις το 2,1% των επιχειρήσεων ακολούθησαν την αντίθετη πορεία. Τέλος, το 7,7% των επιχειρήσεων αξιοποίησε το καθεστώς της εξ αποστάσεως εργασίας.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας εκτιμάται ότι κατά το προηγούμενο εξάμηνο χάθηκαν 117.000 θέσεις εργασίας, στοιχείο που συμβαδίζει με τα μηνιαία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ με βάση τις προβλέψεις 105.000 εργαζόμενοι αναμένεται να χάσουν τις δουλειές τους το β’ εξάμηνο του έτους.

Οι προβλέψεις της έρευνας καταγράφουν τα εξής δυσάρεστα συμπεράσματα:

■ Σχεδόν 1 στις 2 επιχειρήσεις (47,2%) αναμένει μείωση του τζίρου για το επόμενο εξάμηνο, έναντι του 14,4% που αναμένει αύξηση και του 29% που δεν περιμένει καμία μεταβολή.

■ Για τη ζήτηση το 46,7% αναμένει περαιτέρω πτώση, έναντι του 15,7% που αναμένει αύξηση και του 29% που δεν περιμένει μεταβολή.

■ Στις παραγγελίες, το 49,4% εκτιμά πως θα μειωθούν, έναντι του 12,1% που προβλέπει αύξηση και του 27,5% που δεν αναμένει καμία μεταβολή.

Συνολικά, το 52,7% των επιχειρήσεων αναμένει επιδείνωση της κατάστασης, έναντι μόλις 10,7% που αναμένει βελτίωση και του 26,9% που δεν περιμένει καμία μεταβολή.

Περισσότερο απαισιόδοξες είναι οι μικρότερες, με βάση τον κύκλο εργασιών και τον αριθμό εργαζομένων, επιχειρήσεις (59,1% και 58,9% αντίστοιχα), οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου (55,3%) και οι μεγαλύτερες σε ηλικία επιχειρήσεις (60% οι επιχειρήσεις 10-15 ετών και 53,8% οι επιχειρήσεις άνω των 15 ετών).

Η δεύτερη μέσα σε μια δεκαετία κρίση φαίνεται ότι αναδεικνύεται σε εργαλείο «δημιουργικής» καταστροφής για τις παλαιές και περισσότερο χρεωμένες μικρές επιχειρήσεις, με πτώση του τζίρου για το 80,6% των επιχειρήσεων έναντι μόλις 5,6% αυτών που δήλωσαν ότι αυξήθηκε. Αλλωστε είναι χαρακτηριστικό ότι τα ποσοστά των μεγαλύτερων επιχειρήσεων που δήλωσαν πως επιδεινώθηκε η οικονομική τους κατάσταση είναι χαμηλότερα κατά 7-10 ποσοστιαίες μονάδες έναντι των πιο μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων, ενώ καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν οι νέες επιχειρήσεις (με έως 5 χρόνια λειτουργίας).

Η σημαντική αυτή απόσταση σε σχέση με τις μεγαλύτερες σε ηλικία επιχειρήσεις πιθανότατα οφείλεται στην υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές γεννήθηκαν σε περίοδο σχετικής σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας.

Εξυπακούεται ότι τις χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζουν οι υπηρεσίες (84,1%), έναντι του εμπορίου (79%) και της μεταποίησης (77,3%). Οι μεγαλύτερες με βάση τον τζίρο επιχειρήσεις παρουσιάζουν μικρότερη επιδείνωση (κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις μικρότερες επιχειρήσεις). Σημαντικά χειρότερα είναι τα ευρήματα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, όπου το 91,7% κατέγραψαν μείωση του κύκλου εργασιών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα που διεξάγει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρεία MARC A.E. έγινε σε πανελλαδικό δείγμα 803 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), στο διάστημα 13-14 και 21-29 Ιουλίου 2020 και έχει βασικό στόχο την αποτύπωση του οικονομικού κλίματος στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, που αποτελούν το 99,6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.