Συνεχίζεται η δημόσια διαβούλευση της Έκθεσης Αξιολόγησης της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της χώρας, ύστερα από την ανάρτησή της στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR).

Η υποβολή της Έκθεσης αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδας στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια Στρατηγική και του Ν.3983/2011, με τον οποίο εναρμονίζεται.

Με την ενεργό συμμετοχή πολιτών και φορέων, στοχεύει στο να συμβάλει καθοριστικά στην προστασία της ποιότητας των θαλασσών της χώρας με βασικό κριτήριο την αειφορία και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η οικοσυστημική προσέγγιση που κατοχυρώνει η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τη διατήρηση της καλής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων παρακολουθεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς και ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον των μελλοντικών.

Η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της χώρας και η διατήρηση της βιοποικιλότητας απαιτείται για τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας των πολιτών, δεδομένου ότι οι θάλασσες της Ελλάδας έχουν ιδιαίτερη κοινωνική και οικονομική αξία μέσα από ποικίλες δραστηριότητες (αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια, τουρισμός κτλ.), αλλά και για την βελτίωση των συνθηκών του περιβάλλοντος της χώρας μας.

Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων καλεί τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετέχουν ενεργά στη διαβούλευση, καταθέτοντας τις προτάσεις τους έως την Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 23:59.