Εγκρίθηκαν νέοι κανόνες για την επιτάχυνση της δέσμευσης και κατάσχεσης των εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στην ΕΕ κατά την τρέχουσα Ολομέλεια από το Ευρωκοινοβούλιο.

Οι νέοι κανόνες πρέπει να εγκριθούν τυπικά από το Συμβούλιο και θα είναι ενεργοί 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος τους.

Οι νέες διατάξεις, που έχουν ήδη συμφωνηθεί ανεπίσημα μεταξύ των διαπραγματευτών του Ευρωκοινοβουλίου και των υπουργών της ΕΕ τον Ιούνιο, θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να ζητούν αμοιβαία, με ταχύτερο και απλούστερο τρόπο, τη δέσμευση των πρωτότυπων περιουσιακών στοιχείων.

Η στέρηση εγκληματιών από την περιουσία τους αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ωστόσο, σύμφωνα με μια μελέτη της Europol του 2016, εκτιμάται ότι σήμερα μόνο το 1,1% των εγκληματικών κερδών κατάσχονται στην ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν:

  • την καθιέρωση προθεσμιών, οίτη μια χώρα της ΕΕ που λαμβάνει απόφαση δήμευσης από ένα κράτος μέλος θα έχει 45 ημέρες για την εκτέλεση της απόφασης. Οι διασυνοριακές εντολές δέσμευσης πρέπει να εκτελούνται με την ίδια ταχύτητα και προτεραιότητα με τις εθνικές αποφάσεις και, όσον αφορά τα επείγοντα αιτήματα για δέσμευση, οι αρχές θα έχουν 4 ημέρες για να δεσμεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία.
  • τη χρήση τυποποιημένων πιστοποιητικών και εντύπων για να διασφαλιστεί ότι οι χώρες της ΕΕ θα ενεργούν πιο γρήγορα και θα επικοινωνούν αποτελεσματικότερα.
  • τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος, να μπορούν να δημεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία άλλων προσώπων που σχετίζονται με το ποινικό αδίκημα και να ενεργούν σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει καταδίκη (π.χ. όταν ο ύποπτος έφυγε)
  • την εξασφάλιση ότι τα θύματα θα είναι τα πρώτα που θα αποζημιωθούν κατά τη διανομή των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις αυτές αποτελούν μέρος δέσμης μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να καταπολεμά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος και ότι το ευρωκοινοβούλιο έχει ήδη θεσπίσει αυστηρότερους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρημάτων και των ταμειακών ροών το Σεπτέμβριο.

Η εισηγήτρια N. Γκρίσμπεκ (ALDE) δήλωσε ότι αυτό το εργαλείο ενισχύει την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, καθιστά τη δικαιοσύνη πιο προσιτή στα θύματα και ενισχύει τον αγώνα μας κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των νέων κανόνων.