Οι τηλεοπτικοί σταθμοί ΣΚΑΪ, Star, Alpha, ΑΝΤ1 TV και Epsilon είναι οριστικοί δικαιούχοι άδειας εθνικής εμβέλειας για τα επόμενα δέκα χρόνια, σύμφωνα με την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Η απόφαση του ΕΣΡ

«Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την Τετάρτη 5.9.2018 και ώρα 10:00 προκειμένου να συζητήσει επί του κατωτέρω θέματος. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γιώργο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απουσιάζει το μέλος Βασίλειος Καραποστόλης, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η σύνταξη του οριστικού καταλόγου των δικαιούχων για τη χορήγηση άδειας παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4339/2015 και το Στοιχείο 7.1 της Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ.

Εκλήθησαν και ανέπτυξαν τις απόψεις τους όλοι οι Ειδικοί Επιστήμονες- Εισηγητές, οι οποίοι χειρίζονταν τους φακέλους των υποψηφίων που ανακηρύχθηκαν οριστικοί προεπιλεγέντες με τις με αριθμό 63/2018 και 65/2018 αποφάσεις του ΕΣΡ. Στην συνέχεια, οι Εισηγητές αποχώρησαν και η Ολομέλεια ύστερα από συζήτηση.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

1. Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και τοσεβασμό  της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».

2. Εξάλλου, κατά το άρθρο 14 παρ. 9 του Συντάγματος: «Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης πρέπεινα γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει. Νόμος προβλέπει τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση. Απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής. Απαγορεύεται ειδικότερα η συγκέντρωση περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής, όπως νόμος ορίζει. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την
ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή την παροχή υπηρεσιών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους, συγγενείς, οικονομικά εξαρτημένα άτομα ή εταιρείες. Νόμος ορίζει τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τις κυρώσεις που μπορεί να φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι την απαγόρευση σύναψης ή την ακύρωση της σχετικής σύμβασης, καθώς και τους τρόπους ελέγχου και τις εγγυήσεις αποτροπής των καταστρατηγήσεων των προηγούμενων εδαφίων».

3. Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 4339/2015: «1. Η αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης γίνεται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία διεξάγεται μέσω δημοπρασίας. Η διαδικασία αυτή διενεργείται από το Ε.Σ.Ρ., το οποίο εκδίδει τη σχετική προκήρυξη…».

Εξάλλου, κατά το άρθρο 13 του Ν. 4339/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «1. Ηδιεξαγωγή της δημοπρασίας γίνεται μέσω διαδικασίας πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα επί της, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4, καθοριζόμενης  3 τιμής εκκίνησης. Η διεξαγωγή της δημοπρασίας αρχίζει από την ημερομηνία εκκίνησής της και ολοκληρώνεται την ημερομηνία ανακήρυξης των υπερθεματιστών αδειούχων. Η διάρκεια του κάθε γύρου, ο καθορισμός της προσαύξησης της τιμής προσφοράς ανά γύρο, οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, ο τρόπος υποβολής των προσφορών από τους συμμετέχοντες, η ανακήρυξη των υπερθεματιστών, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της καθορίζονται από την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.

2. Πριν την οριστική ανακήρυξη των υπερθεματιστών για κάθε δημοπρατούμενη άδεια διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ., ως προς την υψηλότερη υποβληθείσα προσφορά, έλεγχος της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων που θα διαθέσει ο υποψήφιος για την καταβολή της. Ο έλεγχος διενεργείται με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο που ήδη έχει καταθέσει ο υποψήφιος με την αίτησή του με την υποχρεωτική τεχνική συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Σε περίπτωση που το Ε.Σ.Ρ. κρίνει ότι από τα στοιχεία αυτά δεν δικαιολογείται ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων του υποψηφίου, υποχρεούται να ζητήσει από τον υποψήφιο πρόσθετα δικαιολογητικά. Με την προκήρυξη καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης του ως άνω ελέγχου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τις σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υποβολή της προσφοράς.

Σε περίπτωση που δεν δικαιολογείται η υποβληθείσα οικονομική προσφορά, ο ως άνω υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται υπερθεματιστής και τη θέση του λαμβάνει ο επόμενος πλειοδότης, κατόπιν του προβλεπόμενου ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου, ενώ καταπίπτει και η τυχόν προβλεπόμενη από την Προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στη διαγωνιστική διαδικασία.

3. Το τίμημα κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή σε δέκα (10) ετήσιες ισόποσες δόσεις, με ισάριθμες τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξη του υπερθεματιστή σύμφωνα με την παράγραφο 2, καθεμία δε από τις επόμενες δόσεις καταβάλλεται εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση που ο υπερθεματιστής δεν καταβάλλει την πρώτη δόση του τιμήματος εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, εκπίπτει και τη θέση του λαμβάνει ο επόμενος πλειοδότης, ενώ καταπίπτει και η τυχόν προβλεπόμενη από την Προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στη διαγωνιστική διαδικασία. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης  καταβολής οιασδήποτε εκ των επόμενων δόσεων του τιμήματος, ανακαλείται αυτοδικαίως η χορηγηθείσα άδεια…. Μετά τη λήξη της διαδικασίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. οι υπερθεματιστές στην κάθε δημοπρασία ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και περιεχομένου, στους οποίους χορηγείται η αντίστοιχη άδεια.  Στην περίπτωση που ο αριθμός των προεπιλεγέντων συμμετεχόντων είναι ίσος ή μικρότερος του αριθμού των δημοπρατούμενων αδειών, κάθε ένας από αυτούς ανακηρύσσεται αυτοδικαίως προσωρινός υπερθεματιστής για την χορήγηση μίας άδειας στην ορισθείσα τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας. Τυχόν εναπομένουσες άδειες επαναπροκηρύσσονται υποχρεωτικά από το Ε.Σ.Ρ. με την ίδια τιμή εκκίνησης για την ίδια κατηγορία αδειών και για δεκαετή διάρκεια, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση της επόμενης προκήρυξης για τη χορήγηση άλλης κατηγορίας αδειών παρόχων περιεχομένου εκδηλωθεί έμπρακτο ενδιαφέρον από έναν τουλάχιστον υποψήφιο με την κατάθεση στο Ε.Σ.Ρ. σχετικής αίτησης που συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ισόποση με εκείνη που είχε οριστεί για τη συμμετοχή στην προηγούμενη αδειοδοτική διαδικασία. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του παραπάνω χρονικού ορίου, τυχόν εναπομένουσες άδειες αποδεσμεύονται για την προκήρυξη άλλης κατηγορίας αδειών παρόχων περιεχομένου… 8.Μετά τη χορήγηση όλων των προκηρυχθεισών αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου δεν επιτρέπεται η προκήρυξη επιπλέον αδειών της ίδιας παραπάνω κατηγορίας για όλη τη χρονική ισχύ των χορηγηθεισών αδειών, με την εξαίρεση της περίπτωσης οριστικής παύσης λειτουργίας αδειούχου παρόχου ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας αυτού».

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Με την με αριθμό 1/2017 Προκήρυξη του ΕΣΡ (ΦΕΚ Β 4123) προκηρύχθηκαν επτά (7) άδειες παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, η δε τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας για κάθε μία από τις ως άνω άδειες ορίστηκε στο ποσό των 35.000.000 ευρώ.

Υπεβλήθησαν συνολικά έξι (6) αιτήσεις υποψηφίων παρόχων περιεχομένου, κατά τα σχετικώς αναφερόμενα στον ακόλουθο πίνακα:

Με την Απόφαση 61/2018 του ΕΣΡ κρίθηκε ομοφώνως ότι πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις του Συντάγματος, των νόμων και της Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ οι αιτήσεις των:

1. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
2. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3. ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4. ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ομοφώνως, επίσης, κρίθηκε ότι δεν έπρεπε να γίνει δεκτή η αίτηση της εταιρείας

6. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Με τις με αριθμό 63/2018 και 65/2018 αποφάσεις του ΕΣΡ ανακηρύχθηκαν ομοφώνως οριστικοί προεπιλεγέντες για τη χορήγηση των προκηρυχθεισών αδειών οι κάτωθι υποψήφιοι:

1. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
2. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3. ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4. ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν. 4339/2015, δεν διεξήχθη δημοπρασία για τη χορήγηση των προκηρυχθεισών αδειών αλλά ο καθένας από τους οριστικώς προεπιλεγέντες υποψηφίους ανακηρύχθηκε αυτοδικαίως προσωρινός δικαιούχος για την χορήγηση μίας άδειας στην ορισθείσα τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας. Επομένως, το τίμημα απόκτησης της κάθε άδειας ανέρχεται τελικώς σε 35.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι καταβλητέο σε δέκα ετήσιες ισόποσες δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 4339/2015, όπως ισχύει.

Στη βάση της νομοθετικής επιταγής του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 4339/2015, ζητήθηκε, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 3609/28.06.2018 έγγραφο, από τους οριστικώς προεπιλεγέντες υποψηφίους, να ενημερώσουν για την προέλευση και τον τρόπο απόκτησης των οικονομικών μέσων που θα χρησιμοποιήσουν για την κάλυψη της πρώτης από τις δέκα ετήσιες ισόποσες δόσεις του τιμήματος της αδείας. Τους παρασχέθηκε επίσης η πληροφόρηση ότι για τις επόμενες δόσεις ο έλεγχος αυτός θα
λαμβάνει χώραν μετά από την καταβολή του κατά νόμον προβλεπόμενου χρηματικού ποσού.

Οι οριστικώς προεπιλεγέντες υποψήφιοι απέστειλαν τις απαντήσεις τους, κατά τα σχετικώς αναφερόμενα στον κάτωθι πίνακα:

Η εταιρεία με την επωνυμία ANTENNA TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημέρωσε ότι για την κάλυψη της πρώτης δόσης του τιμήματος θα προβεί σε τραπεζικό δανεισμό από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, προσκομίζοντας τα σχετικά παραστατικά. Εξάλλου, η εταιρεία με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημέρωσε ότι η κάλυψη του ποσού της πρώτης δόσης της αδείας θα προέλθει από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την Ολομέλεια (Φ. 180/14.05.2018).

Όλοι οι υπόλοιποι οριστικώς προεπιλεγέντες ενημέρωσαν ότι η κάλυψη της πρώτης δόσης του τιμήματος θα γίνει από χρηματικούς πόρους προερχόμενους από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, προσκομίζοντας σχετικά παραστατικά και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών τους.

Στην συνέχεια, το ΕΣΡ απέστειλε, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 3908/13.07.2018 έγγραφο, τις ως άνω απαντήσεις των οριστικώς προεπιλεγέντων υποψηφίων και τα συνοδευτικά αυτών στοιχεία στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να παράσχει την απαιτούμενη κατά νόμον τεχνική συνδρομή της όσον αφοράτον προβλεπόμενο από το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 4339/2015 έλεγχο.

Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 4262/09.08.2018 απαντητικό της έγγραφο, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σημείωσε μεταξύ άλλων ότι, από τις απαντήσεις των οριστικώς προεπιλεγέντων υποψηφίων, προκύπτει ότι το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση του τιμήματος της αδείας θα καταβληθεί από ίδιους πόρους των εταιρειών αυτών. Επεσήμανε επίσης σχετικώς ότι η προέλευση των εν λόγω οικονομικών μέσων μπορεί να εξακριβωθεί με λογιστικό και χρηματοοικονομικό έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των οριστικώς προεπιλεγέντων υποψηφίων, κάτι το οποίο εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της και ανατίθεται κατά νόμον στους ορκωτούς
λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες.

Μετά την λήψη του παραπάνω εγγράφου της Αρχής, ανατέθηκε στους ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι χειρίζονταν τους φακέλους των υποψηφίων που ανακηρύχθηκαν οριστικοί προεπιλεγέντες, να συντάξουν την τελική τους εισήγηση ως προς το αν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την ανακήρυξη των υποψηφίων αυτών σε οριστικούς δικαιούχους.

Οι ορισθέντες εισηγητές υπέβαλαν τις νομικές και οικονομικές εισηγήσεις τους κατά τα σχετικά αναφερόμενα στον κάτωθι πίνακα:

Από το σύνολο των υπαρχόντων στοιχείων δεν προκύπτει ένδειξη αντίθεσης στους όρους και τις επιταγές του Ν. 4339/2015 όσον αφορά την προέλευση και τον τρόπο απόκτησης των οικονομικών μέσων, που θα χρησιμοποιήσουν οι οριστικώς προεπιλεγέντες υποψήφιοι για την καταβολή της πρώτης δόσεως της αδείας που πρόκειται να τους χορηγηθεί. Δεν συντρέχει επομένως καταρχήν κανένα κώλυμα για την ανακήρυξη των οριστικών αυτών προεπιλεγέντων σε οριστικούς δικαιούχους.

Δεδομένου ωστόσο ότι πρόκειται για χρηματική καταβολή που δεν έχει εισέτι πραγματοποιηθεί για την κάλυψη του απαιτούμενου μέρους του τιμήματος της αδείας, υποχρεούνται οι οριστικοί αυτοί δικαιούχοι να προσκομίσουν αμέσως μετά την αποπληρωμή της πρώτης δόσης του τιμήματος αυτού όλα εκείνα τα παραστατικά από τα οποία θα προκύπτει συγκεκριμένα η προέλευση και ο τρόπος απόκτησης των συναφών οικονομικών μέσων συνυποβάλλοντας και σχετική υπεύθυνη δήλωση. Θα πρέπει επίσης να προσκομιστούν από τους οριστικούς δικαιούχους οι συναφείς ελεγμένες και πιστοποιημένες από αναγνωρισμένους ορκωτούς λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες χρηματοπιστωτικές καταστάσεις τους, όταν αυτές θα έχουν δημοσιευτεί.

Τα στοιχεία αυτά πρόκειται να αξιοποιηθούν και να ελεγχθούν από το ΕΣΡ στο πλαίσιο των γενικότερων ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του, που του απονέμονται μεταξύ άλλων και από το άρθρο 15 του Ν. 4339/2015. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ

Ανακηρύσσει κατά τα οριζόμενα στο σκεπτικό οριστικούς δικαιούχους άδειας παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου με βάση την Προκήρυξη 1/2017 του ΕΣΡ τους ακόλουθους:

1. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
2. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3. ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
4. ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 4339/2015 και το Σημείο 7.2. της Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ, οι παραπάνω οριστικοί δικαιούχοι οφείλουν να προβούν στην καταβολή της πρώτης δόσεως της αδείας τους (ύψους 3.500.000 ευρώ) εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποπληρωμής της πρώτης αυτής δόσεως, ο οριστικός δικαιούχος εκπίπτει αυτομάτως της αδείας και καταπίπτει ταυτοχρόνως η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στην προκηρυχθείσα αδειοδότηση.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 5 η Σεπτεμβρίου 2018 και δημοσιεύτηκε αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ».