Αύριο θα ανοίξει η ηλεκτρονική φόρμα για τις αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για τον διαγωνισμό που αφορά στις προσλήψεις 588 ατόμων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ. Αρκεί να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει σήμερα 12 Ιουνίου 2018 και λήγει στις 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ. Η υποβολή γίνεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 6Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

…αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 2ας Ιουλίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

Πέρα από τον απαραίτητο τίτλο σπουδών και τεχνολογικής εκπαίδευσης, για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα. Αυτά πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας
Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής
Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή
Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος